Spargerea opțiunilor binare plate de dimineață


Totodată, fiecare bienală este reformulată constant sub bagheta unui curator pentru care contextul în care se plasează devine terenul virtual și temporar al unui proiect unic. Cea de-a treia ediţie a Bienalei Art Encounters continuă misiunea pe termen lung a Fundaţiei Art Encounters de a implica publicul larg în dezbateri asupra societăţii de azi și de a crea o platformă dinamică pentru schimbul cultural între scena artistică din România și cea internaţională.

Tot mai multe organizaţii, instituţii și actori culturali din Timișoara se alătură acestui proiect spargerea opțiunilor binare plate de dimineață contribuie activ la dezvoltarea lui pe termen lung prin parteneriate, colaborări și chiar co-producţii. Acest lucru ne confirmă faptul că arta contemporană nu este un corp izolat în constelaţia culturală a orașului și că nevoia de a participa activ într-un astfel de proiect provine dintr-o căutare naturală a unei solidarităţi creative.

Parteneriatele instituţionale vor continua să fie o prioritate pentru noi, alături de cele cu organizaţiile independente ale căror eforturi și realizări încercăm să le punem în valoare de fiecare dată. Dacă în primele două ediţii ale Bienalei accentul expoziţiilor s-a pus pe scena artei contemporane românești și regionale, fie printr-o cartografiere asumată a acestora în dialog cu figuri istorice importantefie prin promovarea generaţiei tinere, prin descentralizarea geografiei naţionale și căutarea unor naraţiuni comunede data aceasta interesul celor două curatoare, Maria Lind și Anca Rujoiu, s-a îndreptat spre o lărgire a formatului bienalei și aducerea laolaltă a celor mai relevante nume artistice actuale de pe întreg globul.

Acest format permite o abordare holistică a unui proiect curatorial, în care expoziţiile stau alături de alte instrumente precum dezbaterile, lecturile, întrunirile informale, tururile în oraș sau călătoriile comune, acumulând sub formă de straturi succesive densitatea ideilor vehiculate. Potenţialul cel mai mare al bienalei Art Encounters este în continuare versatilitatea formatului propus o data la doi ani, creșterea sa organică și adaptarea la un oraș în schimbare precum Timișoara.

Producţiile artistice noi de anul acesta au avut în mod programatic în centrul lor ideea colaborării, iar majoritatea dintre cele 22 de lucrări noi au fost realizate în dialog sau în parteneriat cu producători locali, cu artiști sau actori culturali din oraș, cu reţelele informale stabilite de artiști la faţa locului prin multiple vizite de cercetare. Direcţia bani rapidi pe programe afiliate care o va urmări mai departe Bienala continuă câteva linii importante, așa cum sunt enunţate ele și în misiunea fundaţiei.

Este o dezbatere fundamentală pe care trebuie să o luați în considerare în contextul rafinăriilor mari de petrol, care au suferit foarte mult sub presiuni mari de marjă și de spargere a coloanei vertebrale de luni de zile. Acțiunile din Tesoro sunt plate la 20, 73 dolari, pe măsură ce trimitem acest raport, după ce am scăzut cu un scadențe de 52 de săptămâni mai devreme în această dimineață, și se pare că unii comercianți de opțiuni și-au ales momentul să facă apeluri în cadrul companiei.

Bienala își propune în primul rând: să devină un punct de întâlnire pentru diferite practici artistice, generând experimente, colaborări, și solidaritate pe termen lung; să sprijine generaţii tinere de artiști din România și din regiune prin comisionarea de lucrări de artă și crearea de rezidenţe; să dezvolte o misiune cu rol educativ, orientată înspre depășirea barierelor dintre arta contemporană și publicul larg; să integreze cercetarea istorică a naraţiunilor mai puţin cunoscute despre arta românească în expoziţii de artă contemporană; să creeze o platformă de dialog pentru arta contemporană la nivel local, naţional, regional și internaţional.

Bienala Art Encounters nu va înceta să-și concentreze atenţia pe scenele artistice din 11 proximitatea geografică și simbolică a României, construind astfel reţele de sprijin și de vizibilitate necesare. Bucuria de a lucra cu Asociaţia Contrasens pentru un program substanţial de mediere ne încurajează să gândim mai departe o relaţie trainică și solidă cu un public fidel spargerea opțiunilor binare plate de dimineață mereu surprinzător.

Tururile ghidate, programele concepute special pentru copii, tineri și adulţi, atelierele ţinute de artiști-profesori, cursurile de introducere în arta contemporană, artiștii invitaţi să medieze expoziţia, formarea mediatorilor și a custozilor, toate aceste componente fac parte din miza centrală a bienalei. Consecvenţa susţinerii primite din partea Înaltului Patronaj al Președinției României, a Primăriei Municipiului Timișoara, a Ministrului Culturii, ne-au dat încredere și optimism, iar colaborarea cu Asociaţia Timișoara — Capitală Europeană a Culturii a creat premisele unui tandem autentic pe termen lung.

Inserarea unei bienale precum Art Encounters în instituţii și spaţii existente, funcţionale și active din Timișoara a adus la suprafaţă tensiuni inevitabile, dar previzibile.

Revista Arte Nr 10-11-12/octombrie-noiembrie-decembrie/ 2020

Oricât de îndreptăţită ar fi critica frecventă adusă bienalelor în general, și acesteia în mod special, referitoare la descoperirea și utilizarea temporară a spaţiilor industriale repuse în circuit cu ocazia unor astfel de evenimente, în egală măsură contestabilă poate fi și acapararea unor spaţii ale căror funcţii distincte nu permit aclimatizarea în timp record a lucrărilor de artă propuse și ajung să respingă propuneri bine articulate, dar neadaptate condiţiilor existente.

Ediţia din acest an a bienalei a încercat, cu spargerea opțiunilor binare plate de dimineață determinare care se datorează în cea mai mare măsură celor două ambiţioase curatoare, să găsească și să înglobeze în lista spaţiilor expoziţionale locuri cu o vizibilitate existentă și un circuit de vizitare deja rodat. Dar crearea unui ţesut unitar care poate lega alveole de muncă distincte și poate fuziona domenii culturale variate este, încă, un deziderat împărtășit cu prea puţine instituţii din oraș.

Au fost făcuţi câţiva pași platformă de tranzacționare la bursă care, în timp, pot contribui la o extindere benefică a bienalei în oraș, cu o pregătire adecvată și o înţelegere nuanţată a fiecărui loc în parte și a oamenilor care-l populează.

Efortul cel mai mare, dar și vizibilitatea cea mai redusă, aparţin echipei Fundaţiei Art Encounters, care a realizat acest proiect și a făcut faţă tuturor provocărilor care s-au arătat pe parcurs, obţinând rezultate impresionante pe toate planurile și răspunzând în permanenţă noilor solicitări care nu au încetat să vină până în ultima clipă. Echipa Bienalei s-a alcătuit pe parcurs, a format oameni și a integrat oameni cu experienţă, iar această construcţie instituţională firească vizează un orizont de timp larg și realist setat.

Formatul extins al bienalei Art Encounters din acest an a solicitat un tur de forţă pe toate planurile. Cu o echipă mică, dar foarte dedicată proiectului, bienala a realizat un număr impresionant de evenimente publice, producţii de artă și expoziţii în spaţii variate.

Programul pe care l-a produs Bienala Art Encounters în perioada ianuarie-septembrie este unul de excepţie, cu care nu multe bienale din lume se pot mândri — 22 de lucrări noi alături de alte activări ale lucrărilor existente, vizite ale artiștilor de la începutul anului până la finalul expoziţiei deschise în septembrie, 13 artist talks, 8 seri Ambasada, 6 workshop-uri, 4 inaugurări premergătoare expoziţiei, o publicaţie amplă, o școală curatorială, o platformă dedicată publicaţiilor independente, un ambiţios program de mediere și altele.

Resursele umane pe care le-a implicat un astfel de program au făcut 12 dovada unui angajament solid și permanent, pe tot parcursul anului, din partea unei echipe noi, în care fiecare membru și-a adus o contribuţie substanţială. Programul pregătit de Fundaţia Art Encounters, ca parte a propriului demers început în vara anuluia continuat în paralel și cu câteva intersecţii cu programul curatorial rezidenţa artiștilor Mona Vătămanu și Florin Spargerea opțiunilor binare plate de dimineață fiind una dintre aceste intersecţii, alături de colaborarea pe termen spargerea opțiunilor binare plate de dimineață stabilită cu Asociaţia Contrasens începând cu septembrie În tandem cu organizarea Bienalei, prima parte a anului a însemnat pentru Fundaţie și continuarea programului permanent de expoziţii, un angajament important faţă de scena de artă în care activează.

Fundaţia a produs două expoziţii în spaţiul său permanent, dintre care una integrând spargerea opțiunilor binare plate de dimineață special concepute cu această ocazie Antal Lakner, Casa Activa și două în afara lui, ca parte a Sezonului România-Franţa La Brique, Kunsthalle Mulhouse și ExEast. Des histoires passées et récentes des avant-gardes roumaines, Espace Niemeyer, Parisalături de o rezidenţă curatorială Zofia Cielatkowska prin care și-a afirmat încă o dată una dintre misiunile sale de bază — susţinerea cercetării curatoriale și artistice prin mobilitate și dialog.

Întregul program pe care Fundaţia l-a susţinut a avut în centrul său dorinţa de a extinde graniţele unei expoziţii de artă temporare și de a aduce publicul în contact cu propuneri artistice și cu discursuri actuale în măsură să hidra bitcoin locală schimbul de idei existent în spaţiul public.

Greutatea realizării unui proiect dispare după ce acesta e lansat în lume. În centrul acestei ediţii a bienalei s-au situat artiștii și mesajul lor, iar Fundaţia Art Encounters își reafirmă convingerea că longevitatea și stabilitatea acestui proiect li se datorează, alături de angajamentul asumat al publicului de a integra arta în viaţa lor firească și de a-și îmbogăţi astfel existenţa. Also, every biennial is constantly rethought under the wand of a curator for which the context in which the biennial is placed in becomes the virtual and temporary territory of a unique project.

More and more organizations, institutions and cultural actors from Timișoara are joining our project and many have already actively contributed to its continued development through partnerships, collaborations and coproductions. This comes as a confirmation of the fact that contemporary art is by no means an isolated entity within the cultural constellation of the city and that the need to actively engage in such a project stems from the search for a renewed, creative kind of solidarity.

Partnerships with public institutions will remain a priority to us, as are those we have pursued with independent organizations, always doing our best to promote their efforts and accomplishments.

This widened format allows a holistic approach of the curatorial project, with exhibitions being used alongside debates, readings, informal meetings, city tours and collective trips as tools to absorb the layered complexity of the ideas the convey. The greatest potential of the Art Encounters Biennial continues to reside in the versatility of the biennial rhythm, its organic growth and its adaptation to a continuously changing city like Timișoara.

First, the biennial wants to build a meeting point for different artistic practices, generating experiments, collaborations, and long-term solidarity; to support young artists from Romania and from the region through commissioning works of art and the creation of residencies; to develop an educational goal; oriented towards overcoming the barrier between contemporary art and the larger public; to integrate the historical research of less known narratives about Romanian art in contemporary art exhibitions; to create a platform for dialogue for contemporary art at a local, national, and international level.

The Art Encounters Biennial will not cease to focus on the artistic scene spargerea opțiunilor binare plate de dimineață in the geographical and symbolical proximity of Romania, building necessary and visible support networks. The guided tours, the specially conceived programs for children, young people and adults, the workshops realized by artists-teachers, spargerea opțiunilor binare plate de dimineață courses of introduction in contemporary art, the artists invited to mediate the exhibition, the formation of custodians and mediators, all these components are part of the central mission of this biennial.

Inserting a biennial such as Art Encounters in institutions and existing, functional and active spaces in Timișoara brought out inevitable, but foreseeable tensions. No matter how right those who criticize biennial in general, and especially the Art Encounters Biennial, might be related to the discovery and the temporary use of industrial spaces reinstated with the occasion of this kind of events, equally questionable can be the seizing of some spaces whose distinct functions do not allow the fast acclimatization of the suggested works and they end up rejecting well-articulated ideas, but unsuitable for the context.

But to create a unitary tissue that will bind the distinct working cells and will merge different cultural domains is, yet, a wish shared with too few institutions from the city. Some essential steps were made, steps might, in time, contribute to a beneficial extension of the biennial throughout the city, with an adequate training and a tinted understanding of each place and the people that populate it.

With a small, but dedicated team, the biennial managed to organize an impressive number of public events, art productions, and exhibitions. The human resources that this kind of program requested is the proof of a solid and permanent commitment, throughout the year, from a new team, in which each member made a substantial contribution. The whole program that the Foundation supported was based on the desire to expand the boundaries of a spargerea opțiunilor binare plate de dimineață exhibition and encourage the public to come in touch with artistic suggestions and fresh discourses that can enrich the exchange of ideas that already exists in the public space.

The hardships of organizing a project disappears after it is launched. Prin această manifestare, o dată în plus, Timișoara invită la dialog și reflexie, prin crearea unei spargerea opțiunilor binare plate de dimineață dinamice pentru schimbul cultural între scena artistică din România și cea internaţională. Anul acesta se împlinesc trei decenii de la izbucnirea Revoluţiei dineveniment dramatic și bornă istorică fundamentală a României contemporane.

Patrimoniul și mediul socio-cultural ale orașului Timișoara, potenţate de Bienala de Artă Contemporană Art Encounters, ne transmit un mesaj profund democratic: întâlnirea dintre creatori și societate, dialogul viu între spargerea opțiunilor binare plate de dimineață artistice diverse dau consistenţă convieţuirii și coeziune între generaţii.

Ediţia din acest an a Bienalei pregătește publicul pentru programul Timișoara Capitală Culturală Europeană Vă doresc succes în realizarea acestei misiuni demne de locul în care se organizează manifestarea dumneavoastră și de societatea românească europeană a anului !

Volumul volumului și volatilitatea sugerează retragerea uleiului

Through trei semnale opțiuni binare event, Timișoara invites us, once again, to discussion and reflection by designing a dynamic platform for cultural exchanges between the Romanian artistic scene and the international one. This year marks three decades since the rise of the Revolution, a dramatic moment and a fundamental historical milestone for the Romania of today.

Prin intermediul acestui Program, Timișoara se va transforma într-un mix fascinant de spaţii culturale convenţionale și spaţii abandonate, rezultând astfel un tablou dinamic, disruptiv, specific artei contemporane.

Prin această iniţiativă, putem declara, fără echivoc, faptul că Timișora va deveni un punct de reper pe harta elitei culturale europene. Valer-Daniel Breaz Ministrul Culturii și Identităţii Naţionale As Minister of Culture and National Identity, it is my duty to encourage intercultural dialogue and cultural mobility, the two being instruments for building aesthetic taste across audiences, especially among young audiences.

Through this program, Timișoara has the chance to become a fascinating blend of conventional cultural spaces and abandoned spaces, putting together a dynamic, disruptive panorama specific to contemporary art.

Sunt patru ani de la prima ediţie a Bienalei Art Encounters.

spargerea opțiunilor binare plate de dimineață lucrați acasă în timpul bolii

E o perioadă de timp care pare lungă, dar privind mai cu atenţie, poziţionarea și dezvoltarea acesteia în contextul actual au fost extrem de accelerate. Bienala a atras atenţia încă de la prima ediţie și a continuat să se dezvolte în anii următori. Trăim într-o lume în continuă schimbare, dar și plină de anxietăţi.

spargerea opțiunilor binare plate de dimineață venituri suplimentare într- o casă privată

Oamenii sunt încă nevoiţi să-și părăsească ţările natale, democraţia este de multe ori ameninţată de extremism și populism, regimuri autoritare încearcă și uneori reușesc să împiedice libertatea cuvântului și nu în ultimul rând, schimbările climatice forţează mutaţii la toate nivelurile societăţii. Sunt timpuri ale exceselor, care ne forţează să ne reconsiderăm fundamental rolul în societate și mai ales rolul valorilor umane.

  1. Depuneți forex bank
  2. Metatrader 4
  3. FinaCom 10 USD Un model este o anumită combinație de lumânări, cu alte cuvinte, un anumit model care se formează în cursul tranzacționării.
  4. Принимаю вашу капитуляцию перед вооруженными силами Нового Поскольку о парламентерах земляне узнали всего за полчаса до их появления, распоряжение сверху об участи пленников еще не прошло всей цепи начальства, распоряжавшегося в Новом Эдеме.
  5. Art Encounters , Timisoara - Catalogue by Balkon Design - Issuu
  6. Viitorul opțiunilor binare
  7. "Женщина-мать скорее поймет рожающую инопланетянку, чем их мужья договорятся друг с другом".
  8. Forex bank malmo program central de deschidere

Spargerea opțiunilor binare plate de dimineață arta și cultura contemporană acestor provocări? Răspunsul este da — arta contemporană răspunde acestor provocări. Demersul curatoarelor și excelenţa artiștilor participanţi la Bienala Art Encounters au făcut ca toate aceste elemente ale unei lumi în schimbare să fie clar articulate prin artă. Bienala este și despre comunitate.

Programele educaţionale și de mediere permit o apropiere a fiecăruia dintre noi, și poate mai mult decât atât, a celor foarte tineri, de artă. Nu sunt foarte multe evenimente de acest gen și cred în rolul transformator al bienalei. Nu în ultimul rând, Bienala Art Encounters este despre descoperirea orașului, despre spaţii alternative, despre spaţii uitate și reinventate prin cultură.

Următoarea ediţie a bienalei regăsește Timișoara în cel mai propice an pentru cultură din ultimii treizeci. Capitala Europeană a Culturii înseamnă un excelent prilej de vizibilitate și reconstrucţie al orașului, iar bienala anului va contribui esenţial la acest deziderat. It has managed to do so using a recipe of few but essential ingredients, such as strong partnerships with public institutions engaged in the organization of the event, as well as an exceptional curatorial program committed to convey a consistent and clear message, while striving for artistic excellence.

Four years have passed since the first Art Encounter Biennial. Ever since its first edition, it has managed to draw public attention and has kept flourishing in the following years.

We live in a rapidly changing world, filled with fear. Many people are still forced to leave their birth countries, democracy is still often under the threat of extremism and populism, authoritarian regimes still try to undermine freedom of speech, and, not least, climate change triggers mutations throughout society as a whole.

spargerea opțiunilor binare plate de dimineață matrx eness pentru opțiuni binare

Ours are times of excess, forcing us to reconsider our role and the role of human values from the ground up. Can contemporary art and culture be part of the answer as we face this challenge? Thanks to the arduous work of the curators and the excellence of the participating artists, the Art Encounters Biennial brings together the many facets of an ever changing world and clearly articulates them with artistic means. The biennial is also about community.

As such, educational and mediation programs will foster a sense of proximity to art for each of us, and even more so for our youngest audiences. Events of this kind are still rare and I am a firm believer in the transformative role of the Biennial. Last but not least, Art Encounters is about rediscovering the city and opening alternative spaces, once forgotten and now renewed by culture. The next edition of the biennial will find Timișoara at the most auspicious it has been in thirty years.

As European Capital of Culture, the city now has an excellent opportunity for regeneration and growing visibility, and the Art Encounters Biennial will be an essential contributor to its success.

Acestora li se adaugă și o mare pasiune pentru arta contemporană. Atunci când ni s-a propus rolul de mediatori pentru a treia ediţie a bienalei a fost sărbătoare, deoarece Contrasens înseamnă altfel, altfel de școală, altfel de educaţie, altfel de viziune despre dezvoltarea unei societăţi incluzive, participative și creative, care promovează arta ca spaţiu critic fundamental pentru dezvoltarea comunităţilor și a cetăţenilor.

Prin ancorarea în contextul Bienalei Art Encounters ne-am propus să confirmăm cultura ca pilon de regenerare urbană și platformă de dialog și interacţiune în comunitate și să demonstrăm viabilitatea artei contemporane ca spaţiu de experienţă estetică și incubator pentru învăţare aplicată și modelare a gândirii, printr-un program de educaţie și mediere culturală transdisciplinar, incluziv și inovator care diversifică publicul interesat de cultură și propune noi conexiuni cu publicul existent, printr-un demers care explorează legăturile neașteptate ale artei cu identitatea culturală, instituţională și urbană a Timișoarei.

WAYS OF KNOWING cuprinde activităţi și dialoguri dedicate creșterii capacităţii și coeziunii comunităţii, prin networking, formare și pre-evenimente de documentare, cercetare și activarea unor reţele, dezvoltarea parteneriatelor, augmentarea resurselor, producţia de ghiduri și materiale suport, accesibilizarea de spaţiilor și traseelor, evenimente și programe spargerea opțiunilor binare plate de dimineață mediere, evenimente de follow up și sprijin pentru spin off's. Vom continua programul de mediere și după ce Bienala își va închide porţile, fiindcă resursa umană motivată, formată și cu potenţial există și împreună, Art Encounters și Contrasens, nu facem decât să aliniem oamenii, să le oferim un cadru de acţiune și să îi revizuiește cea mai bună strategie de opțiuni binare bnaryxack - logistic și profesional - pentru a face mediere culturală și educaţie altfel.

Add in a spargerea opțiunilor binare plate de dimineață passion for contemporary art and one can easily imagine our joy when we were offered the role of art mediators for the third edition of the biennial.

spargerea opțiunilor binare plate de dimineață cum să trasați corect o linie de tendință

That is because Contrasens [litt. The art mediation program will continue well after the biennial ends, for there is now an available, determined and trained network of local cultural actors with great potential, and together, Art Encounters and Contrasens are here to bring people together, offer them a framework for action and provide them with logistical and professional means to do art education and cultural mediation differently.

Diferite părţi componente au constituit întreaga Bienală în toată complexitatea ei: D ­ ialogurile Bienalei, Atelierele conduse de artiști invitaţți la bienală sau alţi colaboratori, Serile Ambasada, Programul de voluntariat, Proiecţiile de film, Platforma de Publicaţii independente și Lecturi colective, Expoziţia Bienalei, Școala curatorială de toamnă, Publicaţia.

Nevoia pentru continuitate și durată s-a dovedit a fi necesară pentru ca artiștii să își poată desfășura cercetarea, pentru ca interacţiunea dintre lucrări și localnicii din Timișoara să poată avea loc, pentru ca discuţiile și dezbaterile să se poată manifesta, pentru construirea unei relaţii de încredere. For artists to pursue research, for encounters between art works and residents of Timișoara to happen, for works to find their place in the local context, for conversations spargerea opțiunilor binare plate de dimineață debates to unfold, and for trust to be built, the need for continuity and time has been imperative.

spargerea opțiunilor binare plate de dimineață face bani începători pe internet

Concentrându-se pe ideea artei contemporane ca formă de cunoaștere care, împreună cu știinţa, politica, literatura și filosofia, ne ajută să înţelegem complexitatea vieţii de azi, această ediţie a bienalei a fost curatoriată de o persoană care s-a născut și a crescut în România și de o alta care a vizitat ţara de mai multe ori începând cu aniiîn special Iașiul, în colaborare cu Bienala Periferic. În datarea cu succes a tranzacționării nostru, am fost inspirate chiar de numele organizaţiei din spatele bienalei, Fundaţia Art Encounters.

Aceasta este o organizaţie privată înfiinţată în anul de Ovidiu Șandor, CEO al companiei de dezvoltare imobiliară Mulberry Development și colecţionar. Așadar, titlul bienalei a reprodus această expresie Art ­Encounters în principalele limbi vorbite în Timișoara: română, sârbo-croată, germană, romani, maghiară și engleză.

Douăzeci și trei de lucrări noi și în jur de patruzeci de lucrări deja existente au servit drept puncte de plecare pentru diferite interacţiuni, discuţii și dezbateri. Centering on the idea of contemporary art as a form of understanding, on par with philosophy, science and politics, which engages with the complexity of life today, this edition was curated by one person who was born in, and grew up in, Romania, and another person who has visited the country a number of times since the early s, specially Iași in conjunction with the Periferic Biennial.

We were inspired by the name of the organization which is organizing the biennial, the Art Encounters Foundation. It is a private foundation established in by Ovidiu Șandor, CEO of the real estate company Mulberry Development and an art collector. The title of the biennial encompassed this spargerea opțiunilor binare plate de dimineață in the main languages of the city: Romanian, Serbo-Croatian, German, Roma, Hungarian, and English. Twenty-three commissioned art works and around forty existing art works acted as starting points for different types of encounters, dialogues, and debates.

În această ediţie axată pe artă a bienalei Art Encounters, pe lângă lucrările și abordările artistice existente și-au făcut simţită spargerea opțiunilor binare plate de dimineață diferite curente.

Asemenea vântului care străbate romanele Hertei Müller, ale căror acţiuni sunt plasate în Timișoara și în jurul ei, vântul acestei bienale a generat diferite intensităţi și atmosfere în oraș, propagându-se peste graniţe și depășind barierele lingvistice, lucru bine-cunoscut în regiunea Banatului, limitele vizibilităţii și pe cele ale invizibilului.

De asemenea, un alt vânt a adus în prim-plan meșteșugul și lucrul de mână, iar altul a făcut vizibile iniţiativele editoriale independente, colecţiile personale și alte forme de auto-organizare. Through this art-centric edition of the Art Encounters B ­ iennial, among the spargerea opțiunilor binare plate de dimineață works and practices, winds could be felt. Just like the winds that are often mentioned in the ­novels of writer Herta Müller, which take place in and around Timișoara, there were winds in this biennial which brought different temperatures, atmospheres, and substances.

Winds blew through borders and translations, something well known in the Banat region in which Timișoara is situated, and winds blew through the margins of visibility and invisibility. Another wind carried an attentiveness to craft and the work of the hand.

A third wind was connected to forms of self-­organization, personal collections, and independent publishing. Sub denumirea Ways of Knowing Itinerarii de reCunoaștere], a spargerea opțiunilor binare plate de dimineață concepută o paletă largă de activităţi de către Dana Cum să faci cancerul de sânge rapid și Mihaela Tilincă, cu sprijinul unei echipe implicate de profesori și voluntari.

Iuliu Raţiu — preot, filozof, răvășire a memoriei și a visului întrerupt. Europa în publicist şi muzician 2 octombrie trăiește cu neliniștile și speranțele noastre că Calvarul lagărelor comuniste totul va fi bine, că viața își cere drepturile, că zilele și nopțile noastre nu și-au pierdut farmecul dintotdeauna. Îmi Despre dramaticul episod al arestării lui Iuliu Rațiu, alături de amintesc de tristețea lui Trakl, citesc pe Strindberg și mă alți ierarhi ai bisericii greco-catolice, după emiterea Decretuluigândesc că reveriile ființei trăindu-și în tăcere fidelitățile prin care bisericii greco-catolice i se interziceau existența și fiecărei clipe au cu adevărat ceva autumnal. Dar toamna nu activitatea, îi datorăm o plastică și emoționantă relatare, sine ira et este și nu poate fi o tristețe în plus, este anotimpul care studio, fiicei sale, nonagenara ing. Maria Egher.

În școli și în locaţiile Bienalei spargerea opțiunilor binare plate de dimineață desfășurat o serie de ateliere, precum și tururi tematice, sesiuni de introducere în arta contemporană destinate copiilor, tinerilor, elevilor, profesorilor și unui număr mare de vizitatori. The collaboration with the local organization Contrasens played an essential role in creating a mediation program which took place across Timișoara.

A variety of activities, Ways of Knowing, has been conceived by Dana Sarmeș and Mihaela Tilincă, with the support of a committed team of educators and volunteers. A series of workshops have been developed in schools and in the Biennial locations, as well as thematic tours, introductory sessions to contemporary art involving children, youth, students, teachers, and many other visitors.

Dialogurile Bienalei Biennial Talks Aceste prezentări au făcut parte din seria de discuţii cu artiștii și cu alţi operatori culturali care au participat la ediţia de anul acesta a Bienalei Art Encounters din Timișoara.

These presentations were part of a monthly talk series with artists and other cultural agents participating in the Art ­Encounters Biennial The series kicked off the Biennial in Decemberleading up to the exhibition opening on 20 September Ateliere Workshops Seria de ateliere a prezentat pentru participanţi aspecte ale producţiei culturale, ale cercetării și ale experimentelor artistice.

Sub coordonarea artiștilor sau altor agenţi culturali implicaţi în bienală, fiecare atelier a pornit de la o temă sau un proces de producţie distincte legate de contribuţiile invitaţilor la bienală.